กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป รับเยอะทั่วประเทศ 574 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-10 ต.ค. 2559


กรมชลประทาน รับเยอะทั่วประเทศ 574 อัตรา โอกาสดีๆ แบบนี้หาไม่ได้อีกแล้ว กรมชลประทาน เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2559
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 23 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติ ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2 ตำแหน่งนายช่างศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติ ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาหนึ่งในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์หรือสาขาการออกแบบ

3 ตำแหน่งนายช่างภาพ จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างภาพ
 ทางการถ่ายภาพทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์หรือ
                 -  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพอย่างน้อย 2 ปี
 (โดยต้องแนบหลักฐานรับรองประสบการณ์การทำงานด้านถ่ายภาพ หรือใบแสดงผลงาน หรือรางวัลที่ได้รับจากการประกวดถ่ายภาพ)

4 ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 14 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติ ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง / สำรวจ

5 ตำแหน่งนายช่างชลประทาน จำนวน 294 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติ ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง / สำรวจ

6 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล จำนวน 32 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติ ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล  เทคนิคการผลิต วิชาเทคนิคโลหะ
                  สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

7 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 8 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติ ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง / อิเล็กทรอนิกส์ / เทคโนโลยีโทรคมนาคม
                  / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

8 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 11 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติ ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม/คอมพิวเตอร์

9 ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 76 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติ ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างโยธา/ก่อสร้าง/สำรวจ

10 ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ จำนวน 5 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติ ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/เทคนิคสถาปัตยกรรม

11 ตำแหน่งเจ้าพนักงงานอุทกวิทยา จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติ ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างโยธา/ก่อสร้าง/สำรวจ/สถาปัตยกรรม

12 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติ ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม/คอมพิวเตอร์

13 ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน จำนวน 5 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,800 บาท
คุณสมบัติ ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

14 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 16 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,280 บาท
คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา และได้รับอนุญาตขับรถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไปหรือ
                 - ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ และมีความรู้ความสมารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไป

15 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
                  สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

16 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 7 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร

17 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทางวิชาวารสารศาสตร์ทางสื่อสารมวลชน ทางประชาสัมพันธ์

18 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 อัตรา
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
คุณสมบัติ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

19 ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน จำนวน 23 อัตรา
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมการเกษตร วิศวกรรมทรัพยากรน้ำทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำและ
                 - ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด(ภายในวันที่ 10 ต.ค.59 ซึ่งวันปิดรับสมัคร)

20 ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 18 อัตรา
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
คุณสมบัติ - ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมชลประทาน
                    ทางวิศวกรรมโครงสร้าง - ทางวิศวกรรมโยธา - ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน และ
                 - ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด(ภายในวันที่ 10 ต.ค.59 ซึ่งวันปิดรับสมัคร)

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้รับทางอินเตอร์เน็ต (internet) ที่ http://Job.rid.go.th/
ตั้งแต่วันที่ 3-10 ต.ค.59


รายละเอียดเพิ่มเติม แนบไฟล์


*********************************************************************************

**แนวข้อสอบใหม่ คู่มือเตรียมสอบเอกสารติวด่วน

**เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย กระชับ มีเฉลยพร้อมอธิบาย

**เนื้อหาในหนังสืออัพเดททุกปี ไม่ต้องอ่านแบบเดา

**อ่านเข้าใจง่าย ครบ ตรงประเด็น ในเล่มเดียว  อัดแน่นด้วยคุณภาพ

**รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง

**อ่านกระชับเวลา ไม่สับสนวุ่นวาย ออกชัวร์ๆ แม่นยำที่นี่ทีเดียว

สนใจแนวข้อสอบ ติดต่อ Line 0929830054

หรือ Line@ http://line.me/ti/p/%40gad1456w

มี 3 แบบให้เลือก

**จำหน่ายหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ หน่วยงานราชการ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน และ เอกชนต่างๆ

หนังสือสอบ เเบ่งออกเป็น 3 เเบบดังนี้

(1). ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 409 บาท

         ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)

(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 799 บาท

        ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)

(3). หนังสือ พร้อม Mp3 บรรยายเนื้อหาในหนังสือ ใช้สำหรับฟังในเครื่องเล่น CD คอมพิวเตอร์ ในรถยนย์

        และสามารถก๊อบไว้ฟังในโทรศัพท์ได้ เวลา ไม่สะดวกอ่านหนังสือ  ราคา 1,500 บาท

        ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)

*********************************************************************************

#### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบค่ะ ####

*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ คู่มือสอบของศูนย์หนังสือสอบราชการได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***

จำหน่ายแนวข้อสอบ Line 0929830054