แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย( กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ) ประจำปี 2559 สนใจแนวข้อสอบ ID Line 0929830054


                              ###แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 2559####
                             
สู้สุดใจ ไปให้ถึง (ชุดแบ่งปันความรู้)แนวข้อสอบนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายละเอียดประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ
3 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
8 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
9 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
11 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
12 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
13 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
14 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
15 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
แถมฟรี MP3 พรบ ท้องถิ่น

*********************************************************************************
1. ในตำบลหนึ่งให้มีสภาตำบลสภาหนึ่งมีฐานะเป็นตามข้อใด
ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข) สหการ
ค) สหกรณ์
ง) นิติบุคคล
จ) องค์กรอิสระ

2. ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงสองหมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยหภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละกี่คน
ก) 1 คน
ข) 2 คน
ค) 3 คน
ง) 4 คน
จ) 6 คน

3. สภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล อาจรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบลนั้น โดยตราเป็นกฏหมายใด
ก) ประกาศจังหวัด
ข) ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ค) พระราชกฤษฎีกา
ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย
จ) พระราชบัญญัติ

4. สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันกี่ปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งล้านบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสองอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้
ก) 1 ปี
ข) 2 ปี
ค) 3 ปี
ง) ไม่น้อยกว่า 3 ปี
จ) 5 ปี

5. ให้หน่วยงานใดดำเนินการประกาศยุบสภาตำบลทั้งหมดและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีจำนวนประชากรกี่คน โดยให้รวทพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลอื้นหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว
ก) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / 2,000 คน / 90 วัน
ข) กรมการปกครอง / 2,000 คน / 90 วัน
ค) กระทรวงมหาดไทย / 2,000 คน / 90 วัน
ง) กระทรวงมหาดไทย / ไม่ถึง 2,000 คน / 90 วัน
จ) กระทรวงมหาดไทย / ไม่ถึง 2,000 คน / 180 วัน

6. ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนกี่คน
ก) 2 คน
ข) 3 คน
ค) ไม่เกิน 3 คน
ง) 6 คน
จ) ไม่เกิน 6 คน

7. อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละกี่ปี
ก) 4 ปีนับแต่วันสมัครรับเลือกตั้ง
ข) 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ค) 4 ปีนับแต่วันถัดวันเลือกตั้ง
ง) 4 ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผล
จ) 4 ปีนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประชุมครั้งปรก

8. ในปีหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญอย่างน้อยกี่สมัย
ก) หนึ่งสมัย
ข) สองสมัย
ค) สามสมัย
ง) สี่สมัย
จ) ไม่เกินสี่สมัย

9. นับแต่วันประกาศผงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรกภายในกี่วัน
ก) 7 วัน
ข) 15 วัน
ค) 45 วัน
ง) 60 วัน
จ) 90 วัน

10. ใครไม่มีสิทธิเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ก) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ค) ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฏหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัตท้องถิ่น
ง) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

*************************เฉลย*****************************
1. ง
2. ค
3. ค
4. ค
5. ง
6. ง
7. ข
8. ข
9. ข
10. ข

********************************************************************************

>>> จำหน่ายแนวข้อสอบ <<< ศูนย์หนังสือสอบ sheetchula>>> จำหน่าย แนวข้อสอบ งานราชการ  อัพเดทใหม่ล่าสุด<<<>>> อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น <<<>>> รวบรวมแนวข้อสอบ เด็ด ๆ !! <<<สนใจแนวข้อสอบ ติดต่อ Line 0929830054หรือ Line@ http://line.me/ti/p/%40gad1456wมี 3 แบบให้เลือก1 File [ PDF ] สามารถปริ้นอ่านได้ จัดส่งภายใน 1-3 ชม. ราคา 409 บาท2 หนังสือ+MP3 ( พรบ.เพิ่มเติม) หรือ (แนวข้อสอบเด็ดๆ ) จัดส่ง EMS รอรับ 1-3 วัน ราคา 799 บาท3 หนังสือ+MP3 บรรยายแนวข้อสอบ สามารถฟังในรถหรือ CD ที่บ้านได้ เข้าใจง่ายสุดๆ ราคา 1,500 บาท>>มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า<<** โปรดระวังพวกซื้อไป ขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต **


สนใจแนวข้อสอบเด็ดๆ ติดต่อที่ ID Line 0929830054