กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ( 7 อัตรา) สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 1 - 21 ก.ย.60

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 กันยายน 2560

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ หรือทางพืชสวน และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ดังนี้
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางธรณีวิทยา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

4. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย กรมพัฒนาที่ดิน
1.     ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
     ก.    การเกษตร หมายถึง ผลผลิตของพืชที่มนุษย์นำไปขายในท้องตลาด
       ข.    การเกษตร หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากมนุษย์โดยใช้ประโยชน์จากดินเป็นหลัก
        ค.    การเกษตร หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากมนุษย์โดยนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์
        ง.     การเกษตร หมายถึง ผลผลิตจากพืชที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์            
        ตอบ  ข.    การเกษตร หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากมนุษย์โดยใช้ประโยชน์จากดินเป็นหลัก
2.     ประโยชน์ของการเกษตรกับการพัฒนาประเทศมีความสำคัญอย่างไร          
        ก.    ผลผลิตทางการเกษตรเป็นรายได้หลักของประเทศ
ข.      ผลผลิตทางด้านการเกษตรเป็นปัจจัยส่งเสริมธุรกิจและบริการ
ค.      ผลผลิตทางการเกษตรเป็นปัจจัยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
ง.      ถูกทุกข้อ
       ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
3.     สินค้าเกษตรในข้อใดจัดเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ
        ก.    อ้อย ข้าวโพด                                                                        ข.    ข้าว ยางพารา
        ค.    สัตว์น้ำ ผลไม้                                                                       ง.     มันสำปะหลัง อาหารแปรรูป
       ตอบ   ข.  ข้าว ยางพารา
4.     ถ้านักท่องเที่ยวสนใจมาชมและซื้อผลไม้ในประเทศไทย จะส่งผลดีต่ออาชีพใด
        ก.    การส่งออกสินค้าเกษตร
ข.       การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
ค.       การทำการเกษตรแบบผสมผสาน
ง.       การจัดตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร
ตอบ   ค.  การทำการเกษตรแบบผสมผสาน
5.     มนุษย์นำผลผลิตจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด
        ก.    เป็นแหล่งให้ความร่มรื่นสวยงาม
        ข.    เป็นงานที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกร
        ค.    นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัยสี่
        ง.     ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ตอบ   ค.  นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัยสี่
6.     ข้อใดจัดเป็นประโยชน์ทางอ้อมของพืชที่มีต่อมนุษย์
        ก.    ฝ้ายนำเส้นใยมาทำเป็นเสื้อผ้า
        ข.    ดอกไม้ให้ความสดชื่นสวยงาม
        ค.    ข้าวนำมาบริโภคเป็นอาหารหลัก
        ง.     สมุนไพรนำมาสกัดเป็นสารกำจัดแมลง
ตอบ  ง.  สมุนไพรนำมาสกัดเป็นสารกำจัดแมลง
7.     พืชชนิดใดที่มนุษย์นำมาผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่ม
        ก.    งา                                                                                            ข.    ป่าน
        ค.    ขมิ้น                                                                                        ง.    ระหุ่ง
ตอบ   ง.    ระหุ่ง
8.     สัตว์ในข้อใดที่มนุษย์เลี้ยงไว้เพื่อใช้แรงงาน
        ก.    ช้าง  ม้า  วัว  ควาย                                                                ข.    สุนัข  แมว  เป็ด  ไก่
ค.       สุกร โค กระบือ นก                                                            ง.    ควาย  สุกร  เป็ด  สุนัข
ตอบ  ก.  ช้าง  ม้า  วัว  ควาย              
9.     ข้อใด  ไม่ใช่  ประโยชน์ที่ได้จากสัตว์
        ก.    เป็นอาหาร                                                                            ข.    ทำเครื่องประดับ
        ค.    ให้ความเพลิดเพลิน                                                            ง.    ให้ความสมดุลในธรรมชาติ
ตอบ  ข.    ทำเครื่องประดับ
10.  ข้อใดกล่าวผิด
        ก.    มนุษย์บริโภคพืชและสัตว์เป็นอาหารหลัก
        ข.    พืชและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
        ค.    มนุษย์นำวัตถุดิบจากพืชและสัตว์มาใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห่ม
       ง.      พืชและสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติมีประโยชน์มากกว่าพืชและสัตว์ที่ขยายพันธุ์โดยมนุษย์
ตอบ ง.  พืชและสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติมีประโยชน์มากกว่าพืชและสัตว์ที่ขยายพันธุ์โดยมนุษย์


สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบเด็ดๆ ติดต่อที่ ID Line 0846793300 หรือ  @kyx1727x (เติม@ข้างหน้าด้วยนะคะ)
อัพเดทแนวข้อสอบใหม่ รวมถึงสรุปเนื้อหาตามประกาศล่าสุด
รับประกันส่งจริง สอบติดจริง !!!
สนใจทักทายสอบถามได้นะคะ

-------------------------------------------------------------------------
การเปิดสอบของหน่วยงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน การเตรียม
ความพร้อมในการสอบเข้ารับราชการและทำงานของหน่วยงาน ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง
ดังนั้นการหาคู่มือเตรียมสอบก็เป็นกุญแจสำคัญเช่นกัน
แอดมินขอแนะนำคู่มือสอบแนวข้อสอบหน่วยงาน ใหม่ล่าสุด
รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ มีสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบที่ออกบ่อยพร้อมเฉลย
// อัพเดทใหม่ล่าสุด // พร้อมอ่าน พร้อมสอบ //
-----------------------------------------------------------------------
### ศูนย์หนังสือสอบ sheetchula  ###
### จำหน่าย แนวข้อสอบ งานราชการ  อัพเดทใหม่ล่าสุด ###
##  อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น ##
### รวบรวมแนวข้อสอบ เด็ด ๆ !! ###
** สนใจแนวข้อสอบ ติดต่อ ID Line 0846793300 ***
หรือ @kyx1727x (เติม@ข้างหน้าด้วยนะคะ)

มี 3 แบบให้เลือก
1 File [ PDF ] สามารถปริ้นอ่านได้ จัดส่งภายใน 1-3 ชม. ราคา 409 บาท
2 หนังสือ+MP3 ( พรบ.เพิ่มเติม) หรือ (แนวข้อสอบเด็ดๆ ) จัดส่ง EMS รอรับ 1-3 วัน ราคา 799 บาท
3 หนังสือ+MP3 บรรยายแนวข้อสอบ สามารถฟังในรถหรือ CD ที่บ้านได้ เข้าใจง่ายสุดๆ ราคา 1,500 บาท
ลูกค้าสามารถโอนเงิน และแจ้งสลีปมาได้เลยคะ
ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 100-2-69593-2
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
ธนาคารไทยพานิชย์ เลขบัญชี 160-4-03134-4
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
ธนาคารธนชาต เลขบัญชี 177-2-11838-9
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 986-0-81782-0
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 181-5-08058-3
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน เป็นกำลังใจข้อให้สอบผ่านนะคะ
**แจ้งสลีปการโอน มาทางไลน์ ID 0846793300 หรือ ID 0929830054 ได้เลยจ้า**

>>มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า<<
// รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญ // รวมข้อสอบเด็ดๆ จากห้องสอบจริง //
** โปรดระวังพวกซื้อไป ขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต !!!! **
**แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย อัพเดทใหม่ล่าสุด (ทุกปี) **
 **ชุดติวพิเศษ บรรยายแนวข้อสอบ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ**
*** ห้ามพลาด !! รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ โดนๆ ***
      ** หนังสือสอบ คุณภาพ อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ **
         ***ข้อสอบ อัพเดทใหม่ รีวิวลูกค้า เพียบ !! ***
***สรุปเนื้อหา เด็ดๆ ข้อสอบ เด็ดๆ พิเศษเพื่อลูกค้าทุกท่าน***

สอบถามแนวข้อสอบที่  https://line.me/R/ti/p/%40kyx1727x

/// เป็นกำลังใจขอให้ลูกค้าทุกท่าน สอบผ่าน ขอให้โชคดีในการสอบคะ ///


ใครมีแนวข้อสอบเด็ดๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน บอกด้วย...
ใครรู้วันสอบของกรมพัฒนาที่ดิน
ใครมีสรุปข้อสอบของกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ กรมพัฒนาที่ดิน
คู่มือสอบ นายช่างสำรวจ กรมพัฒนาที่ดิน
เตรียมอสอบ นายช่างสำรวจ กรมพัฒนาที่ดิน